ul. Oficerska 3, Wrocław

Blog

Nowe przepisy dla młodych stażem kierowców wchodzą od 4 stycznia 2016 roku

Nowe przepisy dla młodych stażem kierowców
wchodzą od 4 stycznia 2016 roku

W dniu 4 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym dotyczące tych kierowców, którzy swoje uprawnienia – prawo jazdy – uzyskają właśnie po 4 stycznia przyszłego roku.
Celem wprowadzenia obostrzeń jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Młodzi (stażem) adepci kierownicy od przyszłego roku będą pod szczególną „opieką”. Będzie nad nimi sprawowany nadzór, a ponadto zastosowane będą wobec nich pewne obostrzenia.
Z jednej strony skłaniające kierowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę za kierownicą do ostrożnej, rozsądnej jazdy, z drugiej do doszkalania się już wówczas,
gdy uprawnienia posiadają.

Między 4 a 8 miesiącem posiadania prawa jazdy kierowca będzie zobowiązany
do odbycia
teoretycznego kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym.
Stosowane zaświadczenia poświadczające odbycie szkoleń będzie trzeba przedstawić właściwemu staroście przed upływem 8 miesięcy od czasu uzyskania uprawnień.

będą objęci dwuletnim okresem próby.
W tym czasie będą zobowiązani
prowadzić pojazd oznaczony zielonym listkiem klonowym,
(Pojazd taki będzie musiał być oznaczony zarówno z przodu, jak i z tyłu.
Jednak obowiązek ten spełniać będzie trzeba tylko przez pierwsze 8 miesięcy
dwuletniego okresu próby).

przez pierwsze 8 miesięcy kierowcy nie będzie można przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym – również na drodze, na której prędkość jest podwyższona np. do 70 czy 80 km/h, a takie występują na obszarach zabudowanych.
Z kolei maksymalna prędkość poza obszarem zabudowanym wyniesie maksymalnie 80 km/h
a w przypadku dróg ekspresowych i autostrad – maksymalnie 100 km/h. Wszystkie ograniczenia prędkości dotyczyć będą okresu 8 miesięcy
w całym dwuletnim okresie próby.

Dwuletni okres próby to czas specjalnego nadzoru nad młodym stażem kierowcą.
Jeżeli kierowca w tym czasie
popełni dwa wykroczenia stwierdzone mandatem, prawomocnym wyrokiem lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie
w postępowaniu dyscyplinarnym, zostanie skierowany przez starostę na
badania psychologiczne dla kierowców oraz kurs reedukacyjny.
Osoba taka będzie miała na to jeden miesiąc i kolejne dwa tygodnie na dostarczenie staroście stosownych orzeczeń i zaświadczeń.
za popełnienie dwóch wykroczeń w pierwszych dwóch latach posiadania uprawnień – okres próby zostanie wydłużony o kolejne dwa lata.
Za trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu
w ruchu drogowym – będzie skutkować obligatoryjną decyzją o cofnięciu uprawnień.
W okresie próby kierowca nie będzie mógł podejmować także pracy polegającej
na prowadzeniu pojazdów określonych dla prawa jazdy kategorii B.
Nie będzie mógł o takim samym charakterze prowadzić własnej działalności gospodarczej.

Według nowych regulacji taki kierowca będzie musiał wyjątkowo mieć się na baczności,
bo bez poważniejszych konsekwencji – poza oczywiście mandatem – „pozwoli” mu się
tylko na jedno wykroczenie (jeden mandat). Drugi taki przypadek nie dość, że będzie związany z dodatkowym szkoleniem, to również z wydłużeniem okresu próbnego o
kolejne 2 lata. Wystarczą 3 mandaty, by uprawnienia stracić.

MajorTree.pl | Turboszkoła © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka Cookies